Referent
Żnin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

-praca biurowa z użyciem komputera powyżej 4 godzin dziennie,
-podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer , urządzenie wielofunkcyjne,
-praca na parterze w budynku jednopiętrowym, brak windy, brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych,
-praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja dochodów budżetowych,
 • bieżące dekretowanie dokumentów księgowych,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej na koniec każdego miesiąca,
 • przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty,
 • sporządzanie sprawozdań księgowych,
 • prowadzenie rozliczeń lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych do wykonywania czynności weterynaryjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie co najmniej średnie ekonomiczne lub ogólnokształcące
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,
 • znajomość zasad księgowości
 • biegła obsługa pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu do Inspektoratu.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:52-303-20-06

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Żnin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna