Referent
Słupsk
Komenda Miejska Policji w Słupsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjno-organizacyjnej
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego,
 • realizacja zadań z zakresu obiegu dokumentów,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytanie Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie rejestrów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart informacyjnych orzeczeń sądowych, kart MRD 5,
 • prowadzenie zbiorów przepisów prawnych MSWiA, KGP, KWP, KMP,
 • archiwizacja dokumentacji wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość edytorów tekstu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • znajomość pracy kancelaryjno-biurowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowany odbyty staż w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o odbytym stażu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Słupsku
  Zespół Kadr i Szkolenia (budynek B pok. 116, 118).
  Al. 3-go Maja 1
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego zespołu i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KMP w Słupsku, w Zespole Kadr i Szkolenia budynek B pok. 116, 118.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (59) 8480581 lub (59) 8480161
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie http://bip.slupsk.kmp.policja.gov.pl/

Referent

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna