Referent
Mińsk Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim

Warunki pracy

- praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zadań pod presją czasu oraz w warunkach narażenia na stres,
- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii, w tym: a) przyjmowanie i ewidencjonowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji, b) obsługa interesantów – przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji,
 • przygotowywanie projektów pism, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • kontrola zakończeń budowy
 • przygotowanie danych i prowadzenie sprawozdawczości do GUS, GUNB, WINB oraz organów samorządu terytorialnego
 • prowadzenie postępowań uzupełniających
 • prowadzenie archiwum, w tym: a) przyjmowanie i archiwizacja spraw zakończonych oraz weryfikacja danych w rejestrach, b) przechowywanie, udostępnianie i prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej, c) inicjowanie brakowania dokumentów niearchiwalnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań i obowiązków,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa m.in. prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  ul. Konstytucji 3-go Maja 16
  I piętro, pokój 111
  adnotacja na kopercie "Oferta na stanowisko referent"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani poinformowani będą telefonicznie o terminie egzaminu pisemnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji jednoznaczne będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Przewidywany termin zatrudnienia kwiecień 2020r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Referent
Mińsk Mazowiecki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna