Referent
Bydgoszcz
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia depozytu dowodów rzeczowych i obsługi systemów informatycznych
Wydziału Kryminalnego KP Bydgoszcz-Szwederowo Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- zagrożenie korupcją,
- wysiłek fizyczny.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku,
narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie depozytu dowodów rzeczowych Wydziału Kryminalnego KP Bydgoszcz-Szwederowo, kompletowanie dokumentacji, przyjmowanie, przekazywanie i wydawanie policjantom dowodów rzeczowych w celu zabezpieczenia prawidłowego toku prowadzonych postępowań przygotowawczych, ponoszenie odpowiedzialności za przyjęte dowody rzeczowe,
 • wydawanie i przekazywanie dowodów rzeczowych zajdujących się w depozycie wskazanym osobom i instytucjom w oparciu o informacje otrzymane od policjantów i zawarte w Rejestrze Śledztw i Dochodzeń oraz zgodnie z otrzymanymi pismami z instytucji celem realizacji decyzji organów procesowych,
 • prowadzenie ewidencji i korespondencji dotyczącej poszukiwań osób z organami zarządzającymi, sądami i prokuratorami celem przekazywania informacji o aktualnym stanie poszukiwań,
 • prowadzenie ksiąg dowodów rzeczowych w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych,
 • w ramach zastępstwa rejestrowanie postępowań w systemie ERCDŚ w celu właściwego prowadzenia czynności w prowadzonych postępowań, ewidencjonowanie poczty przychodzącej oraz przygotowywanie poczty zwykłej do wysłania,
 • przygotowywanie do archiwizacji spraw ostatecznie załatwionych,
 • wykonywanie bieżących zadań biurowych w tym obsługa urządzeń technicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • systematyczność,
 • dokładność,
 • skrupulatność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska kandydatki/kandydata na stronie internetowej BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej w chwili spełnienia wymagań formalnych i zakwalifikowania się do dalszych etapów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce „Praca w Policji” dalej „ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy”).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można składać osobiście:
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Komenda Miejska Policji
  ul. Wojska Polskiego 4f
  85-171 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 30979.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej – ogłoszenie nr 30979. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu ustawy o służbie cywilnej, zasad archiwizacji dokumentów oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku referenta 2 394,58 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 58/100) + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 052- 525-56-20 lub 525-56-38.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna