Referent
Mogilno
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Wydziału Kryminalnego - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Warunki pracy

- stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor, drukarkę, telefon,
- praca biurowa, na komputerze, poniżej dobowego czasu pracy tj. poniżej 4 godzin,
- praca w systemie jednozmianowym (07.30 – 15.30),
- oświetlenie miejsca pracy: naturalne, sztuczne,
- na tym stanowisku pracy nie występują szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego, podawczego, ksiązki doręczeń przesyłek miejscowych i telegramów,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych,
 • sprawdzanie kompletności przyjętych dowodów rzeczowych i ewidencjonowanie ich w odpowiednich księgach,
 • rejestrowanie, po stosownej dekretacji, dokumentów i przesyłek oraz doręczanie ich wskazanym policjantom,
 • przygotowywanie dokumentów służbowych do wysyłki,
 • przekazywanie do składnicy archiwalnej dokumentacji w sprawach ostatecznie załatwionych, a także brakowanie dokumentów zakwalifikowanych do kategorii BC.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze biurowości
 • wykształcenie: brak
 • obsługa komputera,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Rynek 6
  88-300 Mogilno
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej, stanowisko - referent Wydziału Kryminalnego"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważne z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zatrudnienie pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.
Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP KPP w Mogilnie. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52-315-95-04.

Referent

Mogilno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna