Referent
Lublin
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Piąty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk i wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym. Brak wind i pochylni. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Dokonywanie czynności analitycznych i sprawdzających w celu zweryfikowania rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz terminowości składanych deklaracji i ich prawidłowości pod względem formalnym
 • • Prowadzenie postępowań podatkowych w celu wymiaru prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych oraz w celu zabezpieczenia ich wykonywania, a także stwierdzenia nadpłaty
 • • Analizowanie wpływających informacji oraz rejestrowanie w systemach informatycznych danych z nich wynikających, a także rejestrowanie danych wynikających z decyzji i deklaracji w celach fiskalnych, sprawozdawczych oraz dla prawidłowej oceny pracy urzędu
 • • Prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań oraz prawa do zwrotu nadpłat podatku w celu wyeliminowania zobowiązań przedawnionych
 • • Obsługiwanie klientów urzędu w celu udzielania informacji o przebiegu prowadzonego postępowania podatkowego i czynności sprawdzających, uzupełnienia materiału dowodowego oraz o obowiązujących przepisach prawa podatkowego
 • • Współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w celu wymiany informacji o podmiotach oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań tych komórek
 • • Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej w celu dokonania ustaleń w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji podatkowej
 • • Prowadzenie akt podatkowych oraz ich przygotowanie w celu przekazania do jednostki nadrzędnej oraz w celu prawidłowego ich przechowywania do upływu czasu przedawnienia i przekazania do archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia i argumentowania
 • odporność na stres i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub podyplomowe kierunkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Wynik naboru będzie zamieszczony na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl
w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów.
CV, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W PRZYPADKU BRAKU WŁASNORĘCZNEGO PODPISU POD LISTEM MOTYWACYJNYM, CV ORAZ OŚWIADCZENIAMI LUB W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ KANDYDATA OŚWIADCZEŃ O INNEJ TREŚCI NIŻ WSKAZANE W OGŁOSZENIU, OFERTA ZOSTANIA UZNANA JAKO NIESPEŁNIAJĄCA WYMOGÓW FORMALNYCH - wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3080 zł.
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, wprowadzoną zarządzeniem nr 45/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2018 r., dostępną na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 464-22-65
(81) 452-24-78.

Referent

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna