Referent
Częstochowa
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia ewidencji wojskowej podoficerów i szeregowych rezerwy
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa urządzeń biurowych;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze dzielone drzwiami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji podoficerów i szeregowych rezerwy z wykorzystaniem systemu SPIRALA-ZINT,
 • aktualizacja dokumentów ewidencyjnych podoficerów i szeregowych rezerwy oraz księgi ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej na podstawie wpływających dokumentów i informacji,
 • przyjmowanie i opracowywanie dokumentów ewidencyjnych otrzymanaych z Wydziału Rekrutacji,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących przebiegu służby wojskowej oraz duplikatów książeczek wojskowych,
 • udział w opracowywaniu sprawozdań oraz zestawień dotyczących ewidencji podoficerów i szeregowych rezerwy, w tym sporządzanie bilansu zasobów rezerw osobowych,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na złożone pisma i prośby,
 • niszczenie lub przekazywanie dokumentów do archiwum,
 • udział w pracach zespołów wykonujących zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office
 • znajomość Ustawy i powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • kreatywność i systematyczność
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742 j.t.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na stanowisko referenta na okres zastępstwa.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-101-602 lub 261-101-619.

W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają łącznie następujące warunki:
- złożone w terminie (liczy się data wpływu do urzędu lub osobistego dostarczenia oferty do kancelarii WKU);
- dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze dokumenty i oświadczenia);
- CV i list motywacyjny oraz złożone oświadczenia są uwiarygodnione własnoręcznym czytelnym podpisem i opatrzone datą;
- udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze dotyczących wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego;

Nabór prowadzony będzie w 3 etapach:
- etap 1 - weryfikacja aplikacji pod względem formalnym. Powiadomienie e-mail lub telefonicznie zakwalifikowanych kandydatów o terminie II etapu;
- etap II - testy ze znajomości przepisów Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeksu postępowania administracyjnego,
- etap III - rozmowa kwalifikacyjna

Planowane rozpoczęcie pracy od 09.09.2019r.
Proponowane wynagrodzenie około 2792,00 zł plus dodatek za wysługę po 5 latach stażu pracy 5%, wzrastający corocznie o 1 % do maksymalnego dodatku 20%.
W składanych ofertach proszę podawać adresy e-mail i numery telefonów kontaktowych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Referent

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna