Referent
Grudziądz
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw związanych z powoływaniem żołnierzy do ochotniczych form służby wojskowej
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

materiał i narzędzia pracy: komputer;
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów:
wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji wojskowej żołnierzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • udział w procesie rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej
 • współpraca z przedstawicielami jednostek wojskowych w zakresie naboru do ochotniczych form służby wojskowej
 • prowadzenie sprawozdawcości w zakresie pełnienia ochotniczych form służby wojskowej
 • udział w akcjach promujących ochotnicze formy służby wojskowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy w Administracji Publicznej lub Terenowych Organach Administracji Wojskowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu
  ul.Legionów 48A
  86-300 Grudziądz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń (podpisów) oraz otrzymane po terminie(decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymogi formalne, zostaną poinformowane telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.Brak informacji telefonicznej jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata/kandydatki.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 482 075

Referent

Grudziądz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna