Referent
Sierpc
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych
Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek biurowy dwukondygnacyjny - brak windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Inspektoratu
 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji w tym prowadzenie dziennika korespondencji i obsługa poczty e-mail
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych
 • Czynności pomocnicze w ewidencjonowaniu dowodów księgowych
 • Kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków budżetowych
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw związanych z naborem do służby cywilnej oraz nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawno - administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
  ul. Konstytucji 3 Maja 40a
  09-200 Sierpc

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 275-29-95

Referent

Sierpc

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna