Referent
Oława
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie

Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, niszczarka), kontakty interpersonalne.
Siedziba inspektoratu na parterze budynku z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie korespondencji zewnętrznej oraz wysyłka korespondencji w tym w postaci elektronicznej,
 • zakładanie teczek spraw
 • obsługa interesantów,
 • prowadzenie rejestrów oraz ewidencji wymaganych przepisami
 • archiwizacja dokumentacji,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawa budowlanego
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, a oświadczenia dodatkowo z datą ich sporządzenia.
Kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór - referent administracyjny)

Referent

Oława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna