Referent
Bydgoszcz
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w budynku na 2. piętrze bez windy, sporadyczne wyjazdy służbowe, konieczność uczestniczenia w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Aktualizowanie "Planu zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez WSzW w Bydgoszczy" oraz innej dokumentacji mobilizacyjnej;
 • Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej militaryzacji i przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych;
 • Prowadzenie i aktualizowanie wykazów zakładów pracy, w których jest prowadzone postępowanie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • Sporządzanie meldunków w zakresie jakości uzupełnienia jednostek wojskowych pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi oraz rezerw osobowych;
 • Prowadzenie informatycznych baz danych w zakresie deficytowych specjalności wojskowych żołnierzy rezerwy, potrzeb przeszkalania w tych specjalnościach, militaryzacji;
 • Rozpatrywanie wniosków pracodawców żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe w sprawie wypłaty rekompensat pracodawcom i samorządowcom w związku z delegowaniem ich pracowników do odbycia ćwiczeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1459) i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" wprowadzonej Decyzją Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 roku;
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office, IBM Lotus Notes)
 • komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na wyżej wymienionym stanowisku pracownikowi może być nadany przez właściwego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny (w formie karty mobilizacyjnej), gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy na czas wojny lub na inne stanowisko , na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne, jak na zajmowanym stanowisku. W związku z nadanym przydziałem pracownik zobowiązany jest do uczestniczenia w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.
CV, list motywacyjny i oświadczenia muszę być odręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie testu sprawdzającego wiedzę oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pon nr tel. 261 415 028 w godzinach pracy urzędu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na danym stanowisku: 2 645 zł brutto, plus ewentualny dodatek za wysługę lat.
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień/maj 2019 roku.

Referent

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna