Referent
Chełm
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma

Warunki pracy

- praca biurowa i przy komputerze,
- wyjazdy kontrolne na terenie miasta Chełma,
- wyjazdy szkoleniowe,
- samochód służbowy,
- praca na II piętrze budynku z windą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
 • - przyjmowanie i sprawdzanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych,
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie stosownych postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • - udział w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych,
 • - prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
 • - prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych,
 • - przyjmowanie interesantów oraz prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • - wykonywanie statystyki miesięcznej, kwartalnej i rocznej do GUS,
 • - wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego
 • przynajmniej dwuletnia praktyka zawodowa w zakresie wykonywania lub projektowania obiektów budowlanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • - znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych (rozporządzenia),
 • - znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • - posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • - umiejętność obsługi komputera,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopie świadectw pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • - kopia dowodu osobistego,
 • - kopie świadectw pracy,
 • - kopia prawa jazdy,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Przewidywany termin zatrudnienia: 3 luty 2020 r.

Referent

Chełm

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna