Referent
Grodzisk Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wlkp.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w biurze przy komputerze oraz w na terenie Powiatu Grodziskiego w związku z asystowaniem podczas przeprowadzania kontroli budów

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
narzędzia pracy: komputer, urządzenia pomiarowe,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • asystowanie przy kontroli budów i obiektów budowlanych będących w użytkowaniu oraz analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych w ramach kompetencji organu nadzoru budowlanego,
 • analiza dokumentów wpływających do Inspektoratu przy zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych oraz wnioskach o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
 • sporządzanie sprawozdań dla WINB, GUNB, GUS itp.
 • praca przy komputerze,
 • wykonywanie innych poleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wlkp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne - budowlane
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego lub organach administracji architektoniczno-budowlanej,
<br>
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • posiadanie prawa jazdy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Żwirki i Wigury 1
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
  piętro: 1, pokój nr 12

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, I piętro, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu dokumentów do PINB w Grodzisku Wlkp.) z dopiskiem : „Nabór na stanowisko referenta” w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. do godziny 15:00.
Ponadto prosi się o podanie informacji o numerze telefonu komórkowego i/lub adresu poczty elektronicznej.
Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. W przypadku, gdy dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymagane jest złożenie uwierzytelnionych tłumaczeń na język polski.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
Informujemy Pana/Panią, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z naborem na wolne stanowisko pracy referenta.

Referent

Grodzisk Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna