Referent
Ostrzeszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa żywności w tym Rolniczego Handlu Detalicznego
Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz sporadycznie poza siedzibą inspektoratu,
- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 ,
- prowadzenie samochodu osobowego,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu,
- praca na parterze budynku,
- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego i innych podmiotów nadzorowanych w ramach bezpieczeństwa żywności oraz aktualizacja tych rejestrów,
 • przygotowanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • przygotowanie dokumentacji w ramach postępowań skargowych,
 • przygotowanie dokumentacji do prowadzania kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym oraz innych działalnościach w ramach bezpieczeństwa żywności,
 • przygotowanie danych do weryfikacji przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach bezpieczeństwa żywności,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości prowadzonej przez dział bezpieczeństwa żywności,
 • przygotowanie dokumentacji i materiałów do pobierania próbek i przeprowadzania badań urzędowych żywności,
 • prowadzenie i aktualizacja programów: E-KLIENT, CELAB, Baza O-LINE podmiotów nadzorowanych, System identyfikacji i rejestracji zwierząt ARiMR,
 • obsługa rolników zainteresowanych rolniczym handlem detalicznym i sprzedażą bezpośrednią.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego roczne doświadczenie w pracy w inspekcji weterynaryjnej,
 • znajomość prawa weterynaryjnego,
 • znajomość programów E-KLIENT, CELAB, Baza O-LINE podmiotów nadzorowanych, System identyfikacji i rejestracji zwierząt ARiMR,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odbyte szkolenia z zakresu danych osobowych oraz programu E-KLIENT

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie
  63-500 Ostrzeszów, ul. Gen. Sikorskiego 58

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę chronioną.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.10.2018r.

Referent

Ostrzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna