Referent
Zakopane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kontroli i orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe).
Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych.
Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne.
Prowadzenie samochodu służbowego.
Siedziba urzędu mieści się na parterze.
Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych..

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działalność inspekcyjno – kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowych i sporządzanie z nich protokołów
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • analiza zgromadzonych dokumentów
 • opracowywania wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • inne zadania zlecone przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak budowlane
 • prawo jazdy
 • umiejętność pracy w zespole
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia prawo jazdy
 • uprawnienia budowlane

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego" do dnia 12.10.2018 r.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 18 20 159 35 w godz. 8:00 - 15:30

Referent

Zakopane

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna