Referent
Łódź
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw organizacyjno-administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości),
- częsty kontakt z petentami inspektoratu,
- prowadzenie pojazdu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa sekretariatu, archiwum zakładowego
 • prowadzenie rejestrów wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo budowlane
 • Raportowanie do GUS, WINB i GUNB, organów podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie lub wyższe prawnicze, administracyjne lub budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • umiejętność programów WORD i EXCEL w stopniu średniozaawansowanym
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność i sumienność
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne np. budownictwo, planowanie przestrzenne
 • Umiejętność prowadzenia samochodu osobowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 (budynek Kaskada III piętro pokój 318)
  telefon: 042 632-78-81

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Referent

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna