Referent
Sochaczew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw płac i rozliczeń
zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera do 4 godz. oraz urządzeń biurowych
- stanowisko pracy w pokoju biurowym na I piętrze
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - sporzadzanie zbiorówek kosztów planowanych i poniesionych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • - rozliczanie wykorzystania rezerwy celowej przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierzat
 • - sporządzanie list płac w programie PROBIT oraz przelewów w programie NBP
 • - rozliczanie rachunków Umów zlecenia z dochodów własnych i monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • - sporzadzanie tytułów wykonawczych
 • - rozliczanie materiałów weterynaryjnych przeznaczonych do monitoringu chorób zakaźnych zwierzat
 • - obsługa programu RKWIW - rozliczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz programu TREZOR
 • - prowadzenie postepowania i sporzadzanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane
- wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
-kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnych etapów naboru
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów
-oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy
- dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata z dopiskiem "Oferta pracy"
- dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 46) 862 84 53

Referent

Sochaczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna