Referent
Drezdenko
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. orzecznictwa
w Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych

Warunki pracy

1. wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2. zagrożenie korupcją,
3. praca przy komputerze,
4. bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów osób duchownych, działów specjalnych produkcji rolnej,
 • przygotowywanie korespondencji do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, w tym projektu rozstrzygnięcia administracyjnego,
 • przygotowywanie projektów zaświadczeń w zakresie podatków majątkowych w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
 • prowadzenie spraw związanych z wnioskami podatników dotyczącymi zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach wniesionych odwołań i zażaleń od wydanych rozstrzygnięć, w tym opracowywanie spraw z odwołań i zażaleń dla organu odwoławczego,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych ze złożonych zeznań i zgłoszeń w podatku od spadków i darowizn oraz innych dokumentów właściwych dla stanowiska pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - w zakresie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów osób duchownych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Drezdenku.
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać po nr tel. 660557174
Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).


Referent

Drezdenko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna