Referent
Łódź
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw planowania działalności bieżącej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi oraz opracowywania dokumentacji szkoleniowej i planistycznej.
w Sekcji Planowania

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na trzecim piętrze. W budynku brak jest windy. Budynek i pomieszczenia sanitarno – higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie działalności bieżącej WKU;
 • opracowywanie dokumentacji szkoleniowej, w tym ćwiczeń i treningów sztabowych, zajeć przygotowawczych, szkoleń zbiorowych oraz szkolenia uzupełniającego;
 • sporządzanie planów odpraw dotyczących rozliczania działalności oraz protokołów z ich przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi, rozkazami i wytycznymi przełożonych w tym zakresie;
 • sporządzanie meldunków i sprawozdań z działalności WKU, zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi, rozkazami i wytycznymi przełożonych w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE: Word, Excel i poczty elektronicznej;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych - „POUFNE” lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej;
 • poświadcznie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych ,,POUFNE" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze spawdzającej w celu otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych - „POUFNE” lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w Kancelarii Jawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
  Adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
  ul. Źródłowa 52
  91 - 735 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie - umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2.746,98 zł. brutto według mnożnika kwoty bazowej 1,433 + wysługa lat.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kwalifikacji na stanowisko.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać dane kontaktowe - numer telefonu. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: I-weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II- sprawdzian wiedzy i umiejętności, III - rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie powiadomieni o dalszej procedurze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-444-352 (bez numeru kierunkowego).
Referent
Łódź
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna