Referent
Kolno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi biura Powiatowego Lekarza Weterynarii
Zespół do spraw finansowo -księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie.
Praca w budynku jednopiętrowym bez podjazdu. Pomieszczenie sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencja pism przychodzących i wychodzących , organizowanie właściwego obiegu dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kolnie
 • Obsługa poczty, poczty elektronicznej centrali telefonicznej i faxu
 • Obsługa interesantów poprzez udzielenie informacji, przyjmowanie wniosków, wydanie właściwych dokumentów celem zapewnienia sprawnej obsługi interesantów w urzędzie
 • Prowadzenie kasy celem zapewnienia obsługi kasowej urzędu,
 • prowadzienie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Archiwizacja dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych ( fax, kserokopiarka)
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Ogłoszenie o naborze dotyczy zastępstwa nieobecnego pracownika-członka korpusu służby cywilnej.Oferty niekompletne , bez podpisu oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o ogłoszeniu oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dostępne jest na stronie BIP urzędu : http://www.piw-kolno.4bip.pl/index.php?idg=3&id=18&x=5

Referent

Kolno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna