Referent
Lwówek Śląski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie Inspektoratu (pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe i inny sprzęt biurowy) oraz wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych na terenie powiatu lwóweckiego. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym.
Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze budynku bez windy. Pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością Inspektoratu
 • przygotowywanie projektów aktów administracyjnych
 • uczestniczenie w czynnościach inspekcyjno-kontrolnych na terenie powiatu lwóweckiego i sporządzanie protokołów, notatek służbowych
 • obsługa interesantów
 • wykonywanie innych czynności wynikajacych z ustawy Prawo budowlane i Kpa, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub działającej w jego imieniu osoby

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE) i urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w stopniu podstawowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim
  Aleja Wojska Polskiego 25D
  59-600 Lwówek Śląski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Oferta pracy na stanowisko referent".
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowaniu o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie, w związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zatrudnienie na czas określony.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: minimalne wynagrodzenie za pracę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2018r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 782 28 23

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Lwówek Śląski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna