Referent
Sosnowiec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-organizacyjnych
w Zespole ds. administracyjno-organizacyjnych

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu.
Praca przy komputerze, korzystanie z internetu i urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax).
Stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Siedziba Inspektoratu dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru i ewidencji rozpoczynanych i zakończonych budów
 • Prowadzenie ewidencji ostatecznych decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym w wersji elektronicznej
 • Prowadzenie ewidencji innych decyzji, postanowień i zgłoszeń robót, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę wynikających z prawa budowlanego
 • Sporządzanie i przesyłanie do GUNB protokołów z obowiązkowych kontroli obiektów w wersji elektronicznej w ramach wdrożonego systemu RKO (Rejestr Kontroli Obowiązkowych)
 • Obsługiwanie systemu RKB 2 (Rejestru katastrof Budowlanych)
 • Obsługiwanie przeglądarki internetowej przeznaczonej do pozyskiwania danych z ewidencji gruntów i budynków dla powiatu Sosnowiec, udostępnionej przez UM w Sosnowcu
 • Prowadzenie sprawozdawczości: GUS, GUNB, WINB, Szefa Służby Cywilnej w zakresie spraw prowadzonych przez Inspektorat
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla Urzędu Miasta związanej z działalnością jednostki (miesięczne statystyki dotyczące wpływającej i wysłanej korespondencji w tym aktów administracyjnych związanych z pracą Inspektoratu)
 • Przygotowywanie dokumentów terminowych, merytorycznych i formalnych
 • Prowadzenie archiwum PINB
 • Obsługiwanie ksero i fax-u i innego sprzętu biurowego
 • Bezpośrednie zastępstwo obsługi sekretariatu
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa urządzeń biurowych, internetu i programów komputerowych Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 3 miesięczne przeszkolenie w pracy biurowej na podobnym stanowisku
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • rzetelność
 • obiektywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
  ul. Mościckiego 14
  41-200 Sosnowiec
  I piętro pokój 122 - sekretariat w godzinach pracy urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- Dane kontaktowe:
adres do korespondencji – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
e-mail – Aplikuj, numer telefonu - (32) 296-06-84, Fax. (32) 296-07-04
- Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno-organizacyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu”
- Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
- W ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
- Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
- Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie zostaną powiadomieni.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 296-06-84 lub osobiście
w sekretariacie Inspektoratu w godz. od 8.00 do 13.00.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Sosnowiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna