Referent
Łuków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-księgowych
Dział finansowo-aministracyjny

Warunki pracy

praca przy komputerze, budynek dwukondygnacyjny, bez windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelarii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w tym kierowanie rozmów
 • przygotowanie dokumentacji przteagowej do 30 tyś EU
 • prowadzenie magazynu PIW oraz zapotrzebowanie i zaopatrzenie w potrzebne materiały biurowe, druki, odczynniki do laboratorium, sprzęt laboratoryjnyi biurowy, srodki czystości i ochrony BHP i inne
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania na druki podległe ewidencji
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych w użytkowaniu
 • sprawdzanie pod względem rachunkowym i na zgodność ze stawkami wynagrodzeń rachunków z funduszu zakaźnego oraz sporządzanie miesięcznej analityki z podziałem na choroby
 • sporzadzanie pod nadzorem księgowej list płac z umów zleceń oraz prowadzenie kart wynagrodzeń przy użyciu programu Probit
 • zastępowanie księgowej podczas nieobecności w pracy w zakresie potrzeb obsługi inspektoratu
 • rozliczanie miesięczne lekarzy wolnej praktyki z wystawionych świadectw zdrowia i wystawianie rachunkó obciążeniowych do podmiotów nadzorowanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne na kierunku administracja lub rachunkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Warszawska 16
  21-400 Łuków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Łuków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna