Referent
Kłodzko
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw rekrutacji i naboru do służby kandydackiej
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Stres związany z obsługą interesantów, bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów, wyjazdy służbowe. Bariery architektoniczne: brak wind, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej.
 • Powoływanie na ćwiczenia wojskowe ochotników w ramach programów pilotażowych MON.
 • Udział w przedsięwzięciach i akcjach promujących ochotnicze formy służby wojskowej.
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie oraz realizowanie zadania upoważnionego przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej.
 • Sporządzenie meldunków i sprawozdań w zakresie rekrutacji do służby kandydackiej i kwalifikacji wojskowej, prowadzenie oraz aktualizowanie ewidencji ochotników.
 • Przedstawianie wojskowemu komendantowi uzupełnień rekomendancji w sprawie przeniesienia osób podlegających obowiązkowi odbycia służby wojskowej do rezerwy bez odbycia tej służby w okresie trwania obowiązku zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Dyspozycyjność
 • Reprezentatywność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego obsługa klienta
 • wykształcenie: średnie : administracyjne, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo narodowe
 • Prawo jazdy kat. "B"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczenstwa o klauzuli "poufne"
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KANCELARIA JAWNA
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
  ul. Walecznych 61
  57-300 Kłodzko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa na czas określony.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ( brutto) - 2 702,88 zł
Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub na adres e-mail o kolejnym etapie naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 261-647-426, 261-647-447.

Referent

Kłodzko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna