Referent
Lubartów
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wieloosobowym Stanowisku Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Ciągły kontakt z klientem zewnętrznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska :
Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lubartowie przy ul. Legionów 55. Jest to budynek wielokondygnacyjny, nie posiada windy, w związku z tym utrudnione jest poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie danych w CRP KEP oraz innych systemach informatycznych, w celu zapewnienia kompletności i aktualności danych rejestracyjnych.
 • Dokonywanie rejestracji i wykreśleń z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE, w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych o podatnikach VAT i VAT UE.
 • Wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, w celu wyjaśnienia sposobu załatwiania ich indywidualnych spraw.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych.
 • Przyjmowanie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych, wniosków CEIDG, pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych w formie elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu, oświadczeń o wyborze lub zmianie formy opodatkowania.
 • Prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się w zakresie VAT/VAT UE włącznie z weryfikacją adresów siedziby i miejsc prowadzenia działalności w celu zakwalifikowania podmiotu do określonej grupy ryzyka.
 • Rejestrowanie w systemie e-Deklaracje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra komunikacja werbalna i pisemna,
 • umiejętność argumentowania,
 • asertywność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją,
 • kultura osobista, takt, opanowanie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi programów biurowych w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz numerem naboru. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Wynik naboru będzie zamieszczony na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl
w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów.
List motywacyjny, cv i oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych - wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3000 zł.
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, wprowadzoną zarządzeniem nr 45/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2018 r., dostępną na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 854-13-72, (81) 452-24-78.

Referent

Lubartów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna