Referent
Tarnów
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kancelaryjno-administracyjnych
Tarnów ul. Konarskiego 15 33-100 Tarnów

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu/Delegatura Tarnów. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie bieżącej obsługi i sprawnego funkcjonowania sekretariatu,
 • Prowadzene terminarza spotkań
 • Kompletowanie oraz przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Kierownika
 • Prowadzenie ewidencji oraz zabezpieczenie pieczęci służbowych,
 • Prowadzenie rejestru wyjazdów i wyjść służbowych pracowników Urzędu
 • Udzielanie informacji o terminach załatwienia spraw w Urzędzie w celu wsparcia bieżącej pracy pracowników Urzędu,
 • Prowadzenie książki nadawczej oraz przygotowywanie i nadawanie przesyłek pocztowych
 • Obsługa w zakresie zaopatrzenia Urzędu w materiały biurowe oraz prowadzenie ewidencji materiałów biurowych
 • Obsługa platformy e-PUAP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Administracja publiczna, Zarządzanie w administracji, Prawo i administracja
<br>
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość procedur z zakresu prawa administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność obługi komputera oraz sprzętu biurowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 62467 / D. Tarnów"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Dodatkowe informacje - tel. 12 370-83-29
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Referent
Tarnów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna