Referent
Grudziądz
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej
w Referacie Identyfikacji i Poprawności Rejestracji Podatników (SKI) w Urzędzie Skarbowym w Grudziądzu

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek urzędu bez windy nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, weryfikacja danych w rejestrach lokalnych, rejestracja i dokonywanie skreśleń z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE, ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników,
 • Prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,
 • Wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej, prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, unieważnienia NIP z urzędu,
 • Udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 • Gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja dokumentacji związanej z nadaniem NIP,
 • Realizacja wniosków państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji i powiadomienie, o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
 • Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne urzędu zadań przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących. w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy Urząd Skarbowy w Grudziądzu – SKI”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 166 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Referent

Grudziądz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna