Referent
Kolbuszowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
w Zespole ds. finansowo-księgowym i administracyjnym

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Inspektoratu jak i poza siedzibą (poczta, bank),
Praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie i innych urządzeniach biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłka korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej, obsługa poczty elektronicznej Inspektoratu
 • obsługa kancelaryjno-biurowa Inspektoratu (prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z Inspektoratu)
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu przełożonemu
 • przyjmowanie i obsługa klientów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie, udzielanie informacji oraz kierowanie do odpowiednich komórek
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz innych rejestrów
 • redagowanie lub przepisywanie krótkich pism na polecenie przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
  ul. 11 Listopada 10
  36-100 Kolbuszowa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17/7445723
- Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
- Oferty odrzucone zostaną zniszczone po upływie min. 3 m-cy od zakończenia naboru, o ile aplikujący nie wniosą o ich zwrot.
- Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Referent

Kolbuszowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna