Referent
Tarnów
Komenda Miejska Policji w Tarnowie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw poszukiwań i identyfikacji osób
w Zespole do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KMP w Tarnowie

Warunki pracy

- praca w podstawowym systemie czasu pracy /praca jednozmianowa,
- praca biurowa,
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała,
- budynek nie jest wyposażony w windę, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon,
- dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji manualnej osób poszukiwanych w celu prawidłowej realizacji czynności poszukiwawczych,
 • przygotowanie do archiwizacji akt zakończonych spraw poszukiwawczych w celu przekazania do składnicy akt,
 • prowadzenie korespondencji z uprawnionymi podmiotami w celu sprawnego obiegu informacji,
 • wprowadzanie oraz aktualizowanie danych w zakresie osób poszukiwanych w celu prawidłowej realizacji czynności poszukiwawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • organizacja pracy własnej,
 • obsługa komputera w zakresie programów MS Word i MS Excel,
 • umiejętność wykonywania pracy administracyjno-biurowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z procedurą naboru - załącznik nr 9),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Termin rozpoczęcia pracy: listopad/grudzień 2019 roku.
Proponowane wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze 2568,89 + dodatek za wysługę lat.
W liście motywacyjnym należy podać nazwę stanowiska oraz numer ogłoszenia.
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Kompletne oferty, to takie które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę.
Niespełnienie przez kandydata co najmniej jednego z wymogów formalnych przerywa proces weryfikacji jego dokumentów aplikacyjnych i powoduje dyskwalifikację w dalszym procesie naboru.
Kandydaci spełniający wymogi formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani pocztą elektroniczną (preferowane) bądź telefonicznie - prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych.
Z procedurą naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej można zapoznać się również na stronie BIP KMP w Tarnowie.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP KMP w Tarnowie w zakładce „Ogłoszenia”.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 14628-1230, 14628-1434.

Referent

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna