Referent
Grudziądz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powiatu grudziądzkiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych, kadrowych, i sprawozdawczości
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu, obsługa klientów zewnętrznych, stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem (obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę), materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne, podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne: brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na I piętrze)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych Inspektoratu, w tym m.in. prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, wystawianie delegacji służbowych, obliczanie: staży pracy, stanów zatrudnienia, urlopów pracowniczych)
 • sporządzanie wszelkich sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych m.in. do GUS i WINB, dotyczących spraw kadrowych oraz działalności Inspektoratu w sprawach uregulowanych w ustawie Prawo budowlane
 • obsługa sekretariatu
 • przyjmowanie i obsługa interesantów
 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Inspektoratu, wstępne sprawdzanie jej kompletności (w tym zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy)
 • doraźny udział w kontrolach budów i obiektów budowlanych
 • gospodarka paliwami płynnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • biegła umiejętność obsługi komputera
 • znajomość programu Asystent i Resak - BUD
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawo, administracja, ekonomia
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi platformy e-PUAP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta". O ważności aplikacji decyduje data wpływu do sekretariatu Inspektoratu - pokój 114. Aplikacje, które wpłyną do Inspektoratu po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz BIP PINB www.pinbgrudziadz.rbip.mojregion.info, a także na tablicy informacyjnej w tutejszym urzędzie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 642 67 81.

Referent

Grudziądz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna