Referent
Szczecinek
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Brak warunków szkodliwych i uciążliwych.
Narzędzia pracy - komputer i inne urządzenia biurowe.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie jest wyposażony w windę osobową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji oficerów i podoficerów rezerwy
 • prowadzenie Archiwum Wojskowej Komendy Uzupełnień osób niepodlegających powszechnemu obowiązkowi obrony
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań sądowych wobec żołnierzy rezerwy uchylających się od powszechnego obowiązku obrony

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub wojskowej
 • dobra znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony i aktów wykonawczych do ustawy oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE,, EXCEL, WORD
 • komunikatywność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie zagadnień mobilizacyjnych
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w WKU nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru - testu sprawdzającego wiedzę.
O terminie testu kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Kandydaci (max. w liczbie 5), którzy uzyskali najlepszy wynik z testu sprawdzającego wiedzę zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
W terminie trzech miesięcy od dnia publikacji wyników naboru istnieje możliwość osobistego odbioru złożonych dokumentów.
Oferty odrzucone (nieodebrane) zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonów: 261474711.

Referent

Szczecinek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna