Referent
Przemyśl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw egzekucji administracyjnej i archiwum
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla

Warunki pracy

Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu oraz obsługa urządzeń biurowych. Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Stres związany z obsługą klienta, konieczna komunikatywność i odporność na stres.
Siedziba Inspektoratu znajduje się na parterze budynku. Budynek nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych z zakresu Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych do właściwych urzędów i instytucji, zgodnie z właściwością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • sporządzanie do właściwego organu zbiorczej informacji dotyczącej liczby otrzymywanych i wykorzystywanych bloczków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność prawidłowej organizacji pracy
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Samodzielność
 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w archiwum
 • kurs archiwalny
 • umiejętność samokształcenia
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • znajomość przepisów archiwalnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu archiwalnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie spełniający kryteriów naboru lub nie zakwalifikowani nie będą w żaden sposób informowani o odrzuceniu ich kandydatury. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane i zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty wymagane: CV, list motywacyjny, oświadczenia i zgody muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Uchybienie tego obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16) 678 – 91 – 61

Referent

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna