Referent
Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
Zespół do spraw administracyjnych

Warunki pracy

Praca w biurze - w siedzibie urzędu.
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji zwykłej i w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, w tym rejestrowanie i rozdzielanie zadekretowanej korespondencji.
 • Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarosławiu.
 • Komputerowe przepisywanie pism.
 • Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów.
 • Obsługa urządzeń biurowych (centrala telefoniczna, faks, ksero, skaner).
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej inspektoratu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
  ul. Pruchnicka 4
  37 - 500 Jarosław

  z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia na stanowisko referent ds. administracyjnych"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (016) 621 - 31 - 97.

Referent

Jarosław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna