Referent
Opole
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Referacie Planowania i Kontroli Finansowej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca o charakterze biurowym, wykonywana pod nadzorem przełożonego,
• zagrożenie korupcją,
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 2 windy, toalety na każdym piętrze,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi bieżącą kontrolę finansową dokumentów księgowych polegającą w szczególności na:
 • a) kompletowaniu dokumentów stanowiących dowody księgowe w terminie zapewniającym terminowe regulowania zobowiązań,
 • b) kontroli uznania operacji pod względem merytorycznym przez właściwych rzeczowo pracowników
 • c) sprawdzaniu dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • d) rzetelnym opisywaniu dokumentów księgowych (część, dział, rozdział, paragraf) zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 • e) zaliczaniu wydatków do wydatków strukturalnych, zgodnie z obowiązującą Instrukcją w tym zakresie,
 • f) wyjaśnianiu nieprawidłowości w dokumentach księgowych z pracownikami Izby i Urzędów,
 • g) informowaniu bezpośredniego przełożonego o występujących nieprawidłowościach formalno-rachunkowych dokumentów, nierzetelnych dokumentach oraz dokumentach zawierających nielegalne operacje gospodarcze.
 • Opracowywuje i realizuje plan finansowy Izby w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz dokonywanie bieżącej analizy budżetowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu rzetelnego monitorowania wykorzystywania srodków przydzielonych z budżetu i innych środków będących w dyspozycji Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Dokonywanie koniecznych zmian w planie finansowym wydatków. Obsługa Systemu TREZOR, tj. Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w zakresie sporządzania w obowiazującycyh terminach m.in.: zapotrzebowani na środki budżetowe i ich aktualizacji, planowania na poziomie dysponenta trzeciego stopnia, przygotowywania wniosków o decyzje budżetowe, wniosków o modyfikację harmonogramu i innych. Obsługa Systemu ZEFIR2 na poziomie dysponenta trzeciego stopnia w zakresie: palnowania i sprawozdawczości,
 • Opracowywuje sprawozdania i analizy z zakresu stanowiska pracy, a w szczególności: comiesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych z zakresu Budżetu państwa cz. 77, jako dysponent II stopnia: sprawozdań i analiz (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) w cz. 19 , z zakresu planowania i finansowania jednostki budżetowej III stopnia. Przygotowywanie, sprawdzanie i przekazywanie do dysponenta wyższego stopnia sprawozdań z działalności IAS, jako dysponenta II i III stopnia w systemach informatycznych TREZOR, ePUAP, ZEFIR2. Wykowanie zadań wierzyciela w zakresie windykacji należności pienięznych Izby Administracji Skarbowej w Opolu mających charakter cywilnoprawny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość stosownych do stanowiska pracy przepisów prawa materialnego i proceduralnego, w tym ustawy o finansach publicznych ustawy o rachunkowości w szczególności w zakresie rachunkwoości budżetowej,
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office lub Open Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie kontroli finansowej dokumentów
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • zdolności analityczne,
 • kreatywnośc
 • asertywnośc oraz umiejętność przekonywania
 • umiejętnośc pracy pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

• Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 3.450,49 zł.;
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
• Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego będą powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty
e-mail;
• W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” ” → Nabór → Wzory oświadczeń;
• Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
• Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 5/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
• W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4540067 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4403216 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj

Referent

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna