Referent
Konin
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Referacie Administracyjnym Izby Administracji Skarbowej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu;
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:
- bariery architektoniczne;
- toaleta dla niepełnosprawnych;
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz
głuchoniemym;
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Biurze,
 • archiwizowanie i przekazywanie akt do Archiwum w celu prawidłowego obiegu dokumentów w Biurze,
 • obsługa Biura w zakresie powielania dokumentów,
 • prowadzenie spraw z zakresu tajemnicy skarbowej w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • ogólna znajomość polskiego systemu podatkowego oraz zasad funkcjonowania polskiej administracji podatkowej,
 • umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows: Word, Power Point oraz Excel) oraz korzystania z internetu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i spiętrzenia zadań,
 • umiejętność jasnego i zrozumiałego przekazywania informacji,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności analityczne,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • komunikatywność,
 • dokładność,
 • dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • w przypadku posiadania, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3515,66 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
CV / życiorys i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.
Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej w- poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 0-63 240 19 77.

Referent

Konin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna