Referent
Czarnków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-kadrowych
w Komórce Organizacyjno-Prawnej

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca wymagająca odporności na sytuacje stresowe. Biuro usytuowane w budynku na II piętrze, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna sekretariatu
 • obsługa kadrowa jednostki i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia
 • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, zawiadomień o zakończeniu budowy i wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych oraz prowadzenie właściwych rejestrów
 • prowadzenie ewidencji inwentarzowej majątku Inspektoratu oraz nadzór nad inwentaryzacją majątku
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Inspektoratu oraz przygotowywanie projektów zarządzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie składnicy akt i archiwizacja dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub do 1 roku doświadczenia w pracy w kadrach lub
<br> w księgowości w jednostce budżetowej
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i systemu ubezpieczeń społecznych
 • obsługa komputera (Word i Excel) i sprzętów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, prawnicze
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata oraz dopiskiem „ oferta pracy- nr ogłoszenia”;
- Dokumenty wymagane: Curriculum Vitae zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, list motywacyjny, oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Uchybienie w tym obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych;
- Oświadczenie w CV o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru winno być następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- Kandydaci/ kandydatki którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego będą poinformowani telefonicznie o dacie i terminie jego przeprowadzenia, dlatego prosimy podać numer telefonu kontaktowego. Planowane etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
- Osoby niezakwalifikowane nie zostaną zaproszone do dalszych etapów rekrutacji.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67- 349-30-55 .

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Czarnków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna