Referent
Skierniewice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

Budynek 4 kondygnacyjny. W budynku brak jest windy. Budynek i pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyższej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Czas pracy — zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z naborem do terytorialnej służby wojskowej, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentów kandydatów i prowadzenie bazy danych ochotników zgłaszających się do TSW,
 • udział w pracach komisji rekrutacyjnej do terytorialnej służby wojskowej,
 • sporządzanie dokumentów ewidencyjnych, planów, list, pism, analiz, meldunków oraz sprawozdań dotyczących realizacji przedsięwzięć w zakresie naboru do terytorialnej służby wojskowej,
 • realizacja przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową, w tym sporządzanie analiz i opracowywanie sprawozdań z przebiegu i wyników kwalifikacji wojskowej,
 • realizacja czynności związanych z kierowaniem osób i żołnierzy rezerwy do wojskowych komisji lekarskich oraz pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej oraz na badania dodatkowe,
 • utrzymywanie w aktualności indywidualnych zbiorów ewidencyjnych (IZE) w systemie informatycznym SPIRALA-ZINT,
 • wprowadzanie i utrzymywanie w aktualności danych kandydatów do terytorialnej służby wojskowej w systemie ewidencji wojskowej SEW on-line,
 • uczestniczenie w promocji ochotniczych form służby wojskowej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Biegła obsługa komputera w środowisku Windows, Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych systemów informatycznych (SI SPIRALA - ZINT, SEW on-line)
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,POUFNE”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia oraz staże
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 412 z późn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach,
  ul. Batorego 64,
  96-100 Skierniewice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2385,40 zł (mnożnik kwoty bazowej w wysokości 1,273) oraz ewentualna wysługa lat.
Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OFERTA PRACY NA STANOWISKO REFERENTA". Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń, życiorysu/CV i listu motywacyjnego. W przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie i/lub niespełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: I — weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II — sprawdzian wiedzy i umiejętności, III – rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie poinformowani o dalszej procedurze kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:261-442-331 lub 261-442-300.

Referent

Skierniewice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna