Referent
Kalisz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi administracyjnej
w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze. Obsługa interesantów telefoniczna i osobiście w siedzibie urzędu.
Praca na parterze, wejście oraz toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu.
 • Obsługa interesantów telefoniczna i osobiście w siedzibie urzędu.
 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie rejestru korespondencji.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budów. Rejestrowanie zgłoszeń oraz pozwoleń na budowę.
 • Prowadzenie archiwum urzędowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustaw Prawo Budowlane oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie budowlane lub administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza
  ul. Franciszkańska 3-5
  62-800 Kalisz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Kalisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna