Referent
Lublin
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw prowadzenia pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu / możliwe również wyjazdy służbowe,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów,
- stres związany z bezpośrednią obsługą klienta,
- stres związany z wykonywaniem zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w pokojach biurowych 2 osobowych,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zapotrzebowań na pracownicze przydziały mobilizacyjne
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji wojskowej
 • współdziałanie w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych z jednostkami wojskowymi
 • wystawianie i wydawanie kart mobilizacyjnych, wezwań w sprawie powszechnego obowiązku obrony oraz zaświadczeń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia MON z 16.03.2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. 2017r., poz. 725)
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość SI SPIRALA-ZINT
 • Znajomość SI ARCUS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia przez kandydata/kandydatkę oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Wszystkie wymagane oświadczenia muszą zawierać datę oraz własnoręczny i czytelny podpis.

Informacje o terminach kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zamieszczane TYLKO na stronie internetowej WKU w Lublinie w zakładce BIP >ogłoszenia >praca. Proszę na bieżąco śledzić pojawiające się komunikaty, w szczególności o terminie i liście osób zakwalifikowanych. Termin testu i rozmowy planowany jest na dzień 15.01.2020 r.

Dokumenty załączane przez kandydatów/kandydatki do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

W procesie naboru, po formalnej weryfikacji ofert, zastosowane zostaną następujące metody:
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.

Prosimy nie dołączać oryginałów dokumentów aplikacyjnych (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych). Dokumenty złożone do WKU w Lublinie nie będą zwracane, a po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku - 2833,24 zł. brutto/mies. + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej).

Referent

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna