Referent
Węgorzewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowo- księgowych i administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego,
wyjazdy służbowe poza powiat.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie operacji bezgotówkowych
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń, naliczanie pochodnych od wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji i kartotek mienia PIW w Węgorzewie
 • prowadzenie ewidencji samochodów służbowych
 • prowadzenie spraw pracowniczych (kadry)
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego
 • prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania
 • zastępstwo Głównego Księgowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w dziale finansowo- księgowym
 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • prawo jazdy kategorii B
 • niekaralność
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa aplikacji Trezor, Płatnik,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Łuczańska 1
  11-600 Węgorzewo

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu
nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty,
które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod
listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy
od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie
tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /87/ 427-58-81.

Referent

Węgorzewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna