Referent
Kłodzko
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ewidencji
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Stres związany z obsługą interesantów, bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów, wyjazdy służbowe.
Bariery architektoniczne: brak wind, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentów ewidencyjnych oraz właściwego układu kartoteki ewidencyjnej działu rezerwy czynnej, biernej, nieefektywnej i niewyszkolonej w terytorialnym zasięgu działania WKU w Kłodzku
 • wydawanie na wniosek żołnierzy rezerwy zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • ewidencjonowanie i wydawanie wojskowych dokumentow osobistych oraz ich duplikatów
 • przygotowanie danych do sprawozdań, zestawień i bilansów za prowadzone grupy kartotek
 • opracowanie wniosków o mianowanie zolnierzy rezerwy
 • przekazywanie dokumentów ewidencyjnych żolnierzy rezerwy, po osiągnięciu określonej przepisami granicy wieku, do archiwum wojskowej komendy uzupelnień
 • przekazywanie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych (IZE) żołnierzy rezerwy, którzy ubyli z obszaru działania WKU
 • przedstawianie projektów deyzji szefowi wydziału w zakresie prowadzonych spraw
 • przygotowanie dokumentów na RWKL żołnierzom rezerwy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Aktywne reagowanie na pojawiające się problemy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016 poz. 1167 j.t. z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KANCELARIA JAWNA
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Walecznych 61
  57-300 Kłodzko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa na czas określony .
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego (brutto) 2469,72 zł.
Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres e-mail o kolejnym etapie naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261- 647 -426, 261-647-447.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje kandydatek/kandydatów są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Kłodzko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna