Referent
Rypin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno - biurowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu w budynku na pierwszym pietrze bez windy, związana z obsługą komputera, urządzeń biurowych, bezpośrednim kontaktem z klientami oraz stresem związanym z ich obsługą. Możliwe wyjazdy/wyjścia służbowe, jazda samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w sprawach wynikających z kompetencji organu
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS i organów nadrzędnych
 • przygotowanie dokumentacji w celu przekazania do archiwum
 • przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów wpływających do inspektoratu pod względem ich kompletności oraz właściwości miejscowej i rzeczowej
 • prowadzenie biura podawczego inspektoratu
 • udział w działalności inspekcyjnej urzędu i protokołowanie wyników kontroli prawidłowości przebiegu procesu budowanego i utrzymania obiektów budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • obsługa programu RESAKBUD
 • umiejatność pracy w zespole
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Z uwagi na proces zmiany siedziby urzędu, oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie z dopiskiem "Referent do spraw administracyjno-biurowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rypinie "

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu naboru drogą telefoniczną. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskań pod nr tel. 54 280 38 95.

Referent

Rypin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna