Referent
Szczecinek
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw naboru do służby przygotowawczej
WYDZIAŁ REKRUTACJI

Warunki pracy

Brak warunków szkodliwych i uciążliwych.
Narzędzia pracy - komputer i inne urządzenia biurowe.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie jest wyposażony w windę osobową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja całokształtu zadań związanych z naborem do służby przygotowawczej
 • aktualizacja indywidualnych zbiorów ewidencyjnych
 • wykonywanie wymaganych analiz, meldunków i sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja publiczna lub wojskowa
 • dobra znajomość ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych do ustawy
 • umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE, EXCEL, WORD
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie pokojowego uzupełnienia
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie
 • umiejętność pracy w SI SPIRALA - ZINT

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na zastępstwo.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru - testu sprawdzającego wiedzę.
O terminie testu kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Kandydaci (max. w liczbie 3), którzy uzyskali najlepszy wynik z testu sprawdzającego wiedzę zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
W terminie trzech miesięcy od dnia publikacji wyników naboru istnieje możliwość osobistego odbioru złożonych dokumentów.
CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą zawierać podpis kandydata.
Dodatkowe informacje pod nr telefonów: 261474711.

Referent

Szczecinek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna