Referent
Bolesławiec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Zespole do spraw administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu.
Wyjazdy służbowe.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Wysiłek fizyczny związany z prowadzeniem magazynów i zaopatrzeniem.
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych sprzętach biurowych.
Przejazdy samochodem służbowym - zaopatrzenie .
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze , podjazd ,
Budynek piętrowy, praca wymaga przemieszczania się między piętrami, brak windy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zamówień, zakupów dla Inspektoratu w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Głównym Księgowym w celu sprawnej realizacji zadań przez pracowników Inspektoratu i lekarzy wyznaczonych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych .
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczenia przejazdów zużycia paliwa w kartach drogowych w celu zapewnienia dojazdów związanych z wykonywaniem zadań jednostki.
 • Administrowanie budynkiem, mieniem i majątkiem Inspektoratu, dbaniem o właściwe jego zabezpieczenie przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami oraz zagrożeniami.
 • Przygotowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania na potrzeby inspektoratu i lekarzy wyznaczonych.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów służbowych inspektoratu w tym ubezpieczeń komunikacyjnych, okresowych przeglądów technicznych, napraw i remontów samochodów.
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych, zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną, roboczą, sprzęt i środki ochrony osobistej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1rok pracy biurowej.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa komputera i programów komputerowych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia, działanie w sytuacjach stresowych
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Przeszkolenie z prawa zamówien publicznych
 • Dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zaświadzceń o odbytych szkoleniach z zakresu zamówien publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu
  ul. Górników 8a
  59-700 Bolesławiec
  w godzinach pracy urzędu : 7:00- 15:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty przysłane lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie prosimy podać swój numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru telefonicznie .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.757301086.

Referent

Bolesławiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna