Referent
Płońsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku

Warunki pracy

Praca w terenie połączona z pracą biurową z wykorzystaniem komputera. Wyjazdy w teren na kontrole obiektów budowlanych w trakcie budowy i po zakończeniu budowy, w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku na parterze, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. brak windy, podjazdów, szerokości drzwi i łazienki nie dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w działaniach inspekcyjno-kontrolnych w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych ze zgłoszeniem, zatwierdzonym projektem budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego
 • obsługa administracyjna Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zadań należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, określonych ustawą Prawo budowlane
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunek: budownictwo
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętnosć prawidłowej organizacji pracy
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • samodzielność
 • operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia posiadanego prawa jazdy
 • kopia posiadanych uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 23 662 73 61 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem środy, w godz. 8:30 - 15:30).

Referent

Płońsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna