Referent
Starogard Gdański
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu.
Praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na I piętrze budynku.
Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.
Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa sekretariatu.
 • Prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwum zakładowego i prowadzenie archiwum.
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt prowadzonych spraw.
 • Wykonywanie czynności związanych z obiegiem korespondencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub na kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office)
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub budowlane.
 • Prawo jazdy kategorii B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim
  ul. Mickiewicza 9
  83-200 Starogard Gdański

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisku referenta", osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone bez powiadomienia kandydatek/kandydatów.

Referent

Starogard Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna