Referent
Toruń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

Warunki pracy

praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie petentów
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów
 • przygotowanie pism związanych z prowadzeniem sekretariatu PINB
 • ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów
 • prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 • archiwizowanie dokumentów
 • przygotowanie sprawozdań i zestawień
 • gospodarka sprzętowa
 • prowadzenie spraw zleconych przez dyrektora jednostki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
  ul. Legionów 70/76
  87-100 Toruń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 661-19-20

Referent

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna