Referent
Żory
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Stanowisko wspomagające w służbie cywilnej

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykonywanie czynności administracyjno - biurowych w siedzibie inspektoratu oraz uczestniczenie w czynnościach kontrolnych poza jego siedzibą.
Występują bariery architektoniczne, brak podjazdów,brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompleksowa obsługa Inspektoratu (przyjmowanie interesantów, rejestracja i archiwizowanie poczty, nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, obsługa poczty ePUAP, dbanie o zaopatrzenie Inspektoratu w materiały biurowe)
 • Przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
 • Sporządzanie sprawozdań d GUS, GUNB i WINBoraz UM
 • Prowadzenie rejestrów i kontrola książek obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń.
 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Samodzielność i zdolności organizacyjne, odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość.
 • Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach, ul. Dworcowa 7
  44-240 Żory

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta"
List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Referent

Żory

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna