Referent
Mysłowice
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw Gospodarki mandatowej, transportu oraz zaopatrzenia i obsługi kancelaryjno - biurowej Zespołu
Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa związana z gospodarką mandatową, transportem oraz zaopatrzeniem i obsługą kancelaryjno-biurową Zespołu w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje gospodarkę mandatową oraz kontroluję ja pod względem merytorycznym oraz formalnym (pobiera i rozlicza w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach bloczki mandatów karnych, rozlicza funkcjonariuszy z wykorzystanych odcinków mandatów karnych, sprawdza prawidłowość sporządzania raportów kasowych), współpracując w tym zakresie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem egzekucji przez właściwe organy nałożonych na sprawców wykroczeń grzywien
 • Koordynuje realizację obsługi technicznej pojazdów służbowych (przeglądy) oraz zleca bieżące naprawy w celu zapewnienia mobilności sprzętu transportowego
 • Przyjmuje i odręcznie ewidencjonuje, kompletuje i rozdziela przesyłki oraz korespondencję wpływającą do Zespołu i wydaje ją w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Sporządza meldunki oraz opracowuje pozostałą dokumentację wypadkową dotyczącą szkód transportowych w celu przekazania do Wydziału Transportu informacji umożliwiających usunięcie szkody
 • Prowadzi książki ST-3 i sporządza protokoły zdawczo - odbiorcze z przekazywania pojazdów  w celu zapewnienia właściwej eksploatacji sprzętu transportowego
 • Wydaje kierowcom książki kontroli pracy a następnie sprawdza prawidłowość ich wypełnienia w celu zapewnienia prawidłowości ich rozliczenia
 • Prowadzi ewidencję ilościową i ilościowo-wartościową w odniesieniu do materiałów z obrotu pozamagazynowego w celu rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prowadzi ewidencję ilościową materiałów biurowych, środków czystości, utrzymania obiektu, druków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki
 • Gromadzi a następnie sporządza spisy dokumentów będących na stanie Zespołu jak również przekazywanych przez policjantów w celu przekazania ich do składnicy akt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 8 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy kancelaryjno-biurowej
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność  organizowania pracy
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z gospodarką transportową lub mandatową
 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • obsługa komputera, poczty-mail i urządzeń biurowych, faksu
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • język angielski poziom komunikatywny
 • umiejętność szybkiego działania
 • umiejętność uczenia się i przyswajania nowej wiedzy
 • umiejętność współpracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Mysłowicach
  ul. Starokościelna 2
  41-400 Mysłowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie brutto: 2100 zł
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 listopada 2018 r.
Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Życiorys w formie CV.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.myslowice.kmp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach selekcji telefonicznie lub mailowo. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 317 32 18, 32 317 32 19

Referent

Mysłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna