Referent
Chrzanów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu polegająca na obsłudze kancelaryjnej Inspektoratu, w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, sporządzanie zaświadczeń i pism, prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości Inspektoratu oraz udzielanie interesantom ogólnych informacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjna Inspektoratu, a w szczególności: - przyjmowanie korespondencji oraz prowadzenia jej ewidencji w celu zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów w Inspektoracie, - przekazywanie pism do dekretacji Powiatowego Inspektora oraz rozdzielania jej zgodnie z dekretacją w celu rzetelnego i terminowego załatwienia spraw, - wysyłanie korespondencji i przesyłek wychodzących z Inspektoratu, - obsługa poczty elektronicznej, - udzielanie interesantom ogólnych informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych pracowników inspektoratu, - obsługa sekretarsko-biurowa Powiatowego Inspektoratu, a w tym prowadzenia terminarza przyjęć interesantów przez Powiatowego Inspektora w sprawach skarg i wniosków oraz organizowanie przyjęć osób zgłaszających się w sprawach skarg.
 • Prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, a w szczególności: - rejestru zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, - rejestru zawiadomień o zakończeniu budowy, - rejestru wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, - ewidencji przeprowadzonych kontroli
 • Sporządzanie zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu oraz pism związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu.
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości Inspektoratu w celu przedłożenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie lub Głównego Urzędu Statystycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
W ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów kandydaci spełniający kryteria naboru oraz zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie, e-mailem lub listownie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby nie spełniające kryteriów naboru lub nie zakwalifikowane do dalszego etapu naboru nie będą w żaden sposób informowane o odrzuceniu ich kandydatury.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zbadany zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do pracy na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie nie będą zwracane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 32 753 87 05.

Referent

Chrzanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna